Разкрит е крупен незаконен добив на инертни материали от р. Струма