Българският фонд BrightCap инвестира в стартъпите Vedamo и Pliant