16 милиона американци са подали заявления за регистрация като безработни